Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Haarroosjes, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat jij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Haarroosjes worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Haarroosjes ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van jouw bestelling door Haarroosjes. Haarroosjes is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Haarroosjes dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2. Prijzen/Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Haarroosjes zijn vrijblijvend en Haarroosjes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.

3. Retourzendingen
3.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Het door jou reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Haarroosjes worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn voor jouw rekening.
Uitzondering hierop zijn de artikelen die op bestelling worden gemaakt. Deze kunnen niet worden geretourneerd.

3.2 Je bent verplicht te controleren of de bij jou thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 14 kalenderdagen melden per e-mail aan Haarroojes onder vermelding van het en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Haarroosjes zal het artikel vervangen of jouw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat jij het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

3.3 In het uitzonderlijke geval dat jou een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Haarroosjes zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.

3.4 Indien jij iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar info@haarroosjes.nl zodat wij jouw zending verwachten.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. Verstuur de producten terug in luchtkussenenvelop, brievenbusdoos of bij pakketpost in een gewone doos.
• Kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Bij het terugsturen van de volledige bestelling krijg jij het volledige bedrag teruggestort inclusief verzendkosten en exclusief retourkosten.
• Vermeld jouw bank- of girorekeningnummer

3.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.

3.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

4. Betalingen
Betalingen via overschrijving geschieden vooruit. Bestellingen kunnen tevens opgehaald worden bij Haarroosjes. De betaling kan via iDeal, vooraf overmaken of contact bij het ophalen van jouw bestelling.

5. Levering
De door Haarroosjes opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft jou geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 14 dagen door Haarroosjes worden teruggestort.

6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien jij al hetgeen jou op grond van enige overeenkomst aan Haarroosjes verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op jou over.

7. Garantie
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat jij de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

8. Elektronische communicatie en bewijs
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Haarroosjes (dan wel door jouw ingeschakelde derden), is Haarroosjes niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Haarroosjes.

8.2 De administratie van Haarroosjes geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met jou in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Haarroosjs geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Haarroosjes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Haarroosjes kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Haarroosjes in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Haarroosjes vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Haarroosjes is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Haarroosjes is van mening dat elk pakje dat verzonden wordt een kadootje moet zijn. Daarom is elke bestelling ook mooi ingepakt.
Maar is jouw bestelling een kadootje voor een ander, klik dan hier voor meer informatie!

iDeal
© 2012 - 2023 Haarroosjes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel